6.20.2013

Вашингтон, Сан Франциксо, Лондон, Сөүлийн Монголчууд үзэл бодлоо илэрхийлж байна

Вашингтон, Сан Франциксо, Лондон, Сөүлийн Монголчууд үзэл бодлоо илэрхийлж байна - Бид Сонгох Эрхтэй 2013.06.17


No comments: